PŁATNOŚCI

 1. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 4/2013.
 2. Wysokość czesnego za okres kształcenia ucznia od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, tj. 4200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) rocznie.
 3. Kwota czesnego jest płacona w ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca: za każdy miesiąc kalendarzowy od września 2016 do sierpnia 2017 roku.
 4. Wpłaty czesnego są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Liceum: Bank Handlowy 30 1030 1508 0000 0008 1775 8223
 5. INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH
  – DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO – 26,00 ZŁ
  – DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ – 9,00 ZŁ

  Należne kwoty wpłacać na konto szkoły:
  DWUJĘZYCZNE LICEUM UNIWERSYTECKIE W RZESZOWIE, UL. MONIUSZKI 10, 35-015 RZESZÓW
  Bank Handlowy 30 1030 1508 0000 0008 1775 8223
  z dopiskiem- „opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej DLUR + imię i nazwisko ucznia”
  lub „opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego DLUR + imię i nazwisko ucznia”

  Duplikat dokumentu wystawiony zostanie na podstawie dowodu wpłaty.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (DZ. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 r. poz.412)

  & 19 ust.3 Za wydanie duplikatu świadectwa (…)pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…)pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

  Wysokość opłat skarbowych reguluje:
  Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225:
  poz. nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł,
  poz nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł