GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor – dr Anna Pięta-Szawara

A.Pięta-Szawara

 

Zastępca dyrektora – mgr Agnieszka Huzarska

image001

dr Anna Pięta-Szawara – wiedza o społeczeństwie, wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka krakowskiej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie Nauk o polityce oraz magisterskie: na kierunku Politologia (specjalność: samorząd i polityka lokalna), a także na kierunku Historia (specjalność: nauczycielska). Wyróżniona dyplomem uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 1 października 2004 r.  Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń w zakresie kompetencji do pracy z młodzieżą m.in. Narzędzia pracy z młodzieżą, Wstęp do Teatru Forum. Zastosowanie w pracy z młodzieżą, Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym, Aktywne metody nauczania w pracy z grupą. Odbyła staże zagraniczne w Uniwersytecie Pavla Jozefa Safarika w Koszycach oraz Uniwersytecie Karola w Pradze. Autorka publikacji z zakresu myśli politycznej, teorii polityki, metodologii nauk oraz polityk publicznych. Inicjatorka szeregu działań o charakterze społecznym.

mgr Agnieszka Huzarska – język angielski, Culture, wychowanie do życia w rodzinie
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Wychowania Fizycznego UR, gdzie prowadzi zajęcia o profilu kulturowym, głównie w języku angielskim. Nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole ponadgimnazjalne (pracownik II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie) oraz w pracy z młodzieżą i dorosłymi na różnych poziomach zaawansowania. Egzaminator maturalny i uczestniczka wielu szkoleń metodycznych z zakresu nauczania języka angielskiego. Pasjonatka nowoczesnych metod pracy w szkole. Miłośniczka filmów i powieści kryminalnych, baczna obserwatorka wydarzeń politycznych i kulturowych, obrończyni zwierząt.

Carroll Kirwan – język angielski (native speaker), Speaking

Dean Barker – język angielski (native speaker), Creative Writing

mgr Dorota Baranowska – język hiszpański
Nauczyciel i tłumacz. Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Centralnym w Barcelonie. W latach 1988-1994 lektor języka francuskiego i hiszpańskiego w WSP w Rzeszowie, potem do 2011 r. nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie (wykłady z literatury francuskiej, metodyki, zajęcia z praktycznej nauki języka francuskiego i hiszpańskiego). Tłumacz przysięgły języka francuskiego i hiszpańskiego z listy MS. Mediator.

mgr Dorota Kustra – język niemiecki
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na wydziale Filologicznym w zakresie języka rosyjskiego – magister, w zakresie języka niemieckiego – licencjat  (1995). Nauczycielka języka niemieckiego zatrudniona w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Od 2005 r. nauczyciel dyplomowany i egzaminator języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Uczestniczka plebiscytu „Nowin” – Belfer Roku 2013. Opiekun i tłumacz grup młodzieży podczas trzytygodniowych praktyk w Berlinie w ramach projektów unijnych  2013-2016. Opiekun nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych i studentów – praktykantów. Organizator szkolnych konkursów popularyzujących język niemiecki. Prowadząca  kółko językowe i kółko przygotowujące do matury. Systematycznie doskonaląca się poprzez udział w różnych szkoleniach i warsztatach. Doświadczony nauczyciel, wychowawca i przyjaciel młodzieży.

mgr Marta Jadam – język polski
Wieloletni nauczyciel, magister filologii polskiej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Od 2004 r. do 2011 r. pełniła funkcję wicedyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie, gdzie była odpowiedzialna za proces dydaktyczny. Od 2004 r. egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (egzaminator oraz przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego części ustnej i pisemnej matury z języka polskiego). Od 2015 r. egzaminator „nowej matury”. Ukończyła wiele kursów z zakresu nowoczesnych metod nauczania oraz pracy z młodzieżą uzdolnioną. Była pomysłodawczynią wielu projektów dydaktyczno-edukacyjnych, m.in. warsztatów dziennikarskich, praktyk dziennikarskich, Konkursu Pięknego Czytania, kabaretu szkolnego. Efektem pracy było przyznanie Zespołowi Szkół Nr 1 w Rzeszowie tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”. W 2006 r. za szczególne osiągnięcia została odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej.

mgr Joanna Obirek – język polski 
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zajęcia dydaktyczne prowadzi od 2005 r., zdobywając bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą na różnych poziomach edukacyjnych – gimnazjalnym i licealnym. Od 2015 r. legitymuje się stopniem nauczyciela dyplomowanego. Pedagogiczne zainteresowania i zdolności rozwijała również jako wykładowca języka polskiego jako obcego w Centrum Polskiej Kultury i Języka „Polonus” na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Stowarzyszeniu „Polonia” Wspólnota Polska.  Otwarta na nowe doświadczenia – ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Nauczanie języka polskiego jako obcego; była współautorem i koordynatorem projektu unijnego „Heca z pieca!”; pełniła obowiązki kierownika Internatu ZSP; biorąc udział w programie Erasmus+, prowadziła ćwiczenia z języka polskiego na Uniwersytecie w Saragossie. Obecnie nauczyciel języka polskiego i wychowawca w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Pasjonatka wycieczek rowerowych, kina i lektury psychologicznej.

dr hab. prof. UR Krzysztof Żarna – historia
Absolwent kierunku „historia” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, specjalność nauczycielska (1999), studiów podyplomowych „Wychowanie prorodzinne” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2002), „Szkoły Praw Człowieka” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie (2003), studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2007). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Rzeszowski, 2005). Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2016). W latach 1999-2009 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie. Uczniowie pod jego kierunkiem byli dwukrotnie laureatami nagród ogólnopolskiego konkursu „Historia Bliska” organizowanego przez Ośrodek Karta w Warszawie. Prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR i dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Autor około stu publikacji z zakresu praw człowieka i stosunków międzynarodowych. Jego pasją są podróże, film i uprawianie sportu (koszykówka, piłka nożna i sporty walki).

dr Grzegorz Wrona – historia
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2016) – absolwent studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich (doktorat obroniony z wyróżnieniem) Wydziału Socjologiczno–Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent filologii angielskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2017) oraz studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro (2013). W czasie studiów magisterskich odbył semestralne studia zagraniczne w West University of Timisoara w Rumunii, jako stypendysta Programu ERASMUS (2010/2011). Aktywnie działał w samorządzie uniwersyteckim (wiceprezes Koła Naukowego Historyków Studentów UR, członek parlamentu studentów UR, senackiej Komisji Dyscypliny ds. Studentów i Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego, wydziałowy koordynator ds. Programu ERASMUS). Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych organizowanych w kraju i za granicą oraz autor artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół stosunków społeczno-gospodarczych pogranicza polsko-ruskiego, problematyki monarszych dóbr stołowych na obszarze Rusi Czerwonej w XVI-XVIII wieku oraz historii regionalnej. Stypendysta grantów badawczych. Obecnie w ramach stażu podoktorskiego Narodowego Centrum Nauki realizuje projekt dotyczący przemian społeczno-gospodarczych w dobrach ekonomii samborskiej w czasach nowożytnych.

dr Renata Jurasińska – matematyka
Doktor nauk matematycznych (Politechnika Łódzka, 2002), magister matematyki (WSP Rzeszowie, 1987). Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel matematyki w klasach uniwersyteckich w III LO w Rzeszowie (program autorski). Pełnomocnik Rektora UR ds. klas uniwersyteckich i akademickich, Pełnomocnik Rektora UR ds. Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, członek Rzeszowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej, członek Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Zarządu Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy EXPLORES. Pasjonatka łamigłówek logicznych, matematyki rekreacyjnej i szaradziarstwa, popularyzatorka matematyki na wszystkich poziomach edukacji – od szkoły podstawowej do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miłośniczka kotów.

dr Tomasz Zamorski – fizyka
Doktor nauk fizycznych.  Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Autor ponad 40 prac naukowych z akustyki fizycznej. W działalności dydaktycznej prowadzonej na Uniwersytecie Rzeszowskim, a wcześniej w WSP w Rzeszowie, organizował proces dydaktyczny na kierunku Fizyka i Fizyka techniczna pełniąc trzykrotnie, w różnych okresach, funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki ds. dydaktycznych. Jako kierownik I Pracowni fizycznej oraz zzastępca przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej systematycznie organizował i prowadził zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół średnich interesujących się fizyką. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Rzeszowskim, jako koordynator projektu studiów zamawianych EDISON na kierunku Fizyka techniczna oraz jako nauczyciel fizyki w tzw. klasach uniwersyteckich w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Obecnie uczy fizyki w wybranych klasach II LO oraz III LO. W gronie jego uczniów są finaliści Olimpiady Fizycznej, finaliści i laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH oraz laureaci i wyróżnieni w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”.

mgr Dorota Pasoń – chemia
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, mgr inż. technologii chemicznej, specjalność: technologia organiczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku chemia, na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (2001 r.). Od 1998 r. pracuje na stanowisku nauczyciela chemii w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE w Krakowie. Legitymuje się stopniem nauczyciela dyplomowanego.

mgr Sabina Andres – chemia 
Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemii, specjalność: tworzywa sztuczne i chemia organiczna. Aktywnie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego i konkursów kuratoryjnych z zakresu chemii. Obecnie nauczyciel w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

dr Anna Mazur-Rylska – biologia
Doktor nauk o kulturze fizycznej(Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), magister biologii (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Fizycznego z Gimnastyką Korekcyjną (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Zarządzania małą firmą turystyczną (Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle). Nauczyciel biologii, przyrody, wychowawca w szkole podstawowej nr 35 oraz w gimnazjum nr 9, asystent w Pracowni Przyrodoznawstwa Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska UR. Obecnie adiunkt- w Zakładzie Anatomii Porównawczej Kręgowców i Antropologii, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczyciel dyplomowany, doktorat AWF Kraków, „Środowiskowy program wych. zdrowotnego”(Katedra Pielęgniarstwa Społecznego- AM Lublin),Międzynarodowy Program Ekologiczny GLOBE, projekt unijny „Nauczyciel- refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta”(Wydział Pedagog.-Artystyczny UR),opiekun praktyk nauczycielskich, zajęcia-MUR, uczestnictwo w 20 kursach i szkoleniach.

dr Małgorzata Buczek-Kowalik – geografia, przyroda
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwentka studiów magisterskich  na kierunku geografia oraz studiów licencjackich na kierunku filologia w zakresie slawistyka (profil bułgarystyczno-rusycystyczno-ukrainistyczny). Od 2010 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Geografii. Wcześniej nauczycielka geografii w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju oraz  nauczycielka przedmiotów turystycznych  w Szkole Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota wycieczek, przewodnika beskidzkiego i przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Autorka artykułów naukowych z zakresu turystyki, uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.

dr Agnieszka Majka – podstawy przedsiębiorczości
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracy naukowej swoje zainteresowania skupia na problematyce pomiaru i oceny poziomu i jakości życia mieszkańców Podkarpacia i Polski oraz na zastosowaniu metod ilościowych w naukach ekonomiczno-rolniczych oraz społecznych. W pracy dydaktycznej, która jest spójna z zainteresowaniami naukowymi, oprócz wykładów i ćwiczeń, prowadzi także seminaria licencjackie i magisterskie. Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. Dokłada wszelkich starań by podnosić jakość prowadzonych przez siebie zajęć. Poszerza swoją wiedzę, potrzebną w pracy naukowej i dydaktycznej, uczestnicząc m.in. w konferencjach i seminariach naukowych,  studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych, a także poprzez uczestnictwo w zagranicznych wyjazdach studyjnych (Uniwersytet w Saragossie, Uniwersytet w Odessie) oraz krajowych stażach dydaktycznych (Uniwersytet w Białymstoku).

mgr inż. Tomasz Warchoł – informatyka
Absolwent kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (Uniwersytet Rzeszowski). Aktualnie asystent w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym UR. Laureat licznych konkursów międzynarodowych i krajowych. Organizator  cyklicznie powtarzanej na Uniwersytecie Rzeszowskim Wystawy Interaktywnej i Warsztatów interaktywnych przeznaczonych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Koordynator projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie”. Uczestnik wielu seminariów, konferencji krajowych i zagranicznych. Autor publikacji z zakresu: dydaktyki, rozszerzonej rzeczywistości, e-learningu, programowania.

mgr inż. Krystian Tuczyński – programowanie
Absolwent kierunku „Edukacja Techniczno-Informatyczna” na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą”. Swoją pracę naukową prowadzi z zakresu wykorzystywania e-learningu w procesie dydaktyki realizowanej w szkolnictwie wyższym. Autor publikacji z zakresu kształcenia na odległość, dzienników elektronicznych, nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji oraz algorytmiki i programowania. Laureat wielu konkursów i olimpiad o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Czynny uczestnik krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych. Prowadzący zajęcia podczas cyklicznie organizowanych warsztatów interaktywnych popularyzujących naukę wśród najmłodszych. Członek zespołu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość, którego zadaniem jest wdrażanie e-learningu w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz prowadzący szkolenia z tego zakresu. Od 2015 r. asystent w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

dr Miłosz Szczudło – wychowanie fizyczne
Doktor nauk o kulturze fizycznej (AWF w Katowicach), magister wychowania fizycznego (AWF im. B. Czecha w Krakowie). Od 1997 r. uprawia  kajakarstwo. Jako reprezentant klubu MKK Resowiak Rzeszów oraz AZS AWF Kraków zdobył 9 medali (w tym 5 złotych) Mistrzostw Polski w różnych  kategoriach wiekowych. W latach 1999–2000 był członkiem Kadry Narodowej w kajakarstwie klasycznym. Posiada dyplom college’u Yale w Wrexham. Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzi zajęcia na Wydziale Wychowania Fizycznego UR z fizjologii, teorii sportu, organizacji i prawa w oświacie, metodyki i dydaktyki zajęć ruchowych. Od roku 2009 jest pracownikiem dydaktycznym Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, od października 2013 r. pełni funkcję zastępcy kierownika, a od 2015 r. zastępcy dyrektora  ds. dydaktyki i programów. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Klubu Uczelnianego AZS UR, Prezesem w Rzeszowskim Klubie Kajakowym oraz trenerem koordynatorem kajakarstwa klasycznego w województwie podkarpackim. Posiada  tytuł trenera II klasy pływania, ratownika WOPR, opiekuna i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, patent sternika motorowodnego, operatora ścianki wspinaczkowej oraz uprawnienia instruktorskie w zakresie kajakarstwa, kulturystyki i windsurfingu.

mgr Romuald Szerer – edukacja dla bezpieczeństwa
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii oraz studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego oraz edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej z wieloletnim doświadczeniem. Egzaminator maturalny, instruktor Obrony Cywilnej, licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Koordynator projektów wymiany szkół polsko- niemieckich. Pasjonat wypraw kajakowych oraz rowerowych.

mgr Damian Knutel – religia
Magister teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2007), absolwent studiów doktoranckich z historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007-2012), aktualnie przygotowuje doktorat poświęcony dziejom Kościoła ormiańskiego w II Rzeczpospolitej. W Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzi konwersatoria dla studentów  kierunków historia i kulturoznawstwa, poświęcone dziejom i kulturze chrześcijaństwa, zaś w ramach studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie oraz kursów doszkalających – zajęcia poświęcone mniejszościom narodowym w Polsce. Od 2013 r. współpracuje z Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS, działającym przy UR. Dla jego słuchaczy prowadzi zajęcia z historii polski, historii i kultury regionu, zaś w trakcie tzw. szkoły letniej dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, także zajęcia poświęcone dziejom grup wyznaniowych i etnicznych zamieszkującym Polskę

mgr Alina Paliwoda-Wielgos – język łaciński
Magister filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1989 r. pracownik Studium Języków Obcych WSP w Rzeszowie, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia z języka łacińskiego i starogreckiego. Wieloletni współpracownik NKJO Promar International; od 2006 r. również nauczyciel języka łacińskiego w II LO im.płk.L.Lisa-Kuli w Rzeszowie, gdzie realizuje własne programy autorskie. Poza pracą dydaktyczną zajmuje sie także tłumaczeniem łacińskich dokumentów postklasycznych.

dr Anna Kołomycew – Civil Society, Social Communication
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich kierunku politologia oraz 3-letnich studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych projektach badawczych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu samorządu terytorialnego, modeli rządzenia w sferze publicznej, partycypacji publicznej i aktywizacji społecznej, a także społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. Koordynator programu Erasmus w Instytucie Nauk o Polityce. Odbyła liczne staże zagraniczne m.in. we Włoszech (Uniwersytet w Bolonii), Grecji (Uniwersytet Peloponeski), Czechach (Uniwersytet Karola), a także Estonii, Niemczech i Rumunii.

mgr Alicja Stryczek – etyka, Philosophy
Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu europeistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu etyki i filozofii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka licznych innowacji pedagogicznych. Uczestniczka wymian międzynarodowych. Interesuje się edukacją międzykulturową.

mgr Anna Englert-Bator – Psycholog i pedagog
Psycholog społeczny i coach – praktyk i nauczyciel akademicki. Magister psychologii stosowanej (Uniwersytet Jagielloński). Ukończyła szereg kursów, specjalistycznych szkoleń i warsztatów, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Middlesex University London, The Institute Hampstead Garden Suburb, Triple P Deutschland, Szkole Mistrzów NLP i  Coachów, ICI, SWPS. Specjalizuje się w diagnozie i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży oraz w pracy z rodzicami zmagającymi się z trudnościami wychowawczymi. Pracuje w duchu dialogu motywującego, pomagając wydobyć i wzmacniać motywację oraz terapii poznawczo-behawioralnej. W trakcie terapii i treningów (np. zarządzanie stresem, kreowanie własnego wizerunku, komunikacja interpersonalna, coaching)  wspiera w korygowaniu zaburzeń poznawczych (problemy z koncentracją, uwagą, myśleniem), zaburzeń emocjonalnych i problemów w relacjach społecznych.

mgr Katarzyna Warchoł – Pedagog
Absolwentka kierunku Pedagogika o specjalności: Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem. Pracuje w oparciu o terapie poznawczo-behawioralną. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów doskonalących warsztat pedagogiczny.