REKRUTACJA

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie

Rekrutacja jest możliwa poprzez miejski system rekrutacyjny pn. Nabór: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=46 lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/liceum-uniwersyteckie/rekrutacja/elektroniczny-formularz-aplikacyjny

Zasadnicze atuty:

 1. nauczanie dwujęzyczne (część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim – 10 godzin tygodniowo, np. Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics)
  2. mało liczne klasy(max.15 osób),
  3. nauczanie prowadzone w środowisku akademickim, przez doświadczonych nauczycieli, (z praktyką w dydaktyce uniwersyteckiej i ponadgimnazjalnej),
  4. liczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe: Science Lab (nauki przyrodnicze), Language Corner (klub językowy), Civil Observatory (partycypacja, aktywność obywatelska), Art & Culture Observatory (klub kultury), Active Club (klub sportowy),
  5. nauczanie przedmiotów dodatkowych, np. j. łacińskiego, filozofii, Civil Society, Creative Writing, psychologii, anatomii, fizjologii, biochemii, nauki o państwie i prawie, podstaw dziennikarstwa, komunikownia publicznego, podstaw programowania, systemów i sieci komputerowych, matematyki stosowanej.
  6. dogodne pory zajęć: 8.00-16.00,
  7. możliwość weryfikacji wyboru profilu kształcenia po I klasie.

Profile klas:

Klasa Medical Scienceprofil medyczny
– z rozszerzeniem biologii, chemii, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo), matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: anatomią, fizjologią, biochemią, psychologią;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach medycznych, inżynierskich, biotechnologicznych,  itp.;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics;

Klasa Law&Journalismprofil prawno-dziennikarski
– z rozszerzeniem z j. polskiego, historii, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo), matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: nauką o państwie i prawie, podstawami dziennikarstwa, komunikowaniem publicznym, psychologią;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach prawno-administracyjnych, dziennikarskich, ekonomicznych, itp.;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics

Klasa Science&IT– profil matematyczno-fizyczny z technologią informacyjną
– z rozszerzeniem z matematyki, fizyki, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo) oraz dodatkowymi przedmiotami:  podstawy programowania, systemy i sieci komputerowe, matematyka stosowana, psychologia;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach ścisłych;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics

Zapewniamy:

 1. Rozwój umiejętności językowych uczniów w stopniu pozwalającym na biegłe używanie języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych i dziedzinach naukowych, bez konieczności korzystania z korepetycji
 2. Realizację języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 3. Prowadzenie zajęć w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach (m.in. chemicznych, fizycznych i biologicznych)
 4. Dowolny wybór przedmiotów dodatkowych (spośród 12 propozycji)
 5. Nauczanie języka łacińskiego w dwóch wariantach: medycznym i humanistycznym
 6. Rozbudowaną propozycję bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (m.in. konsultacje i korepetycje przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i taneczne)
 7. Indywidualne podejście do ucznia oraz mało liczne klasy (maksymalnie 15 osobowe)
 8. Rozwój kompetencji społecznych uczniów podczas realizacji projektów szkolnych oraz autorskich inicjatyw młodzieży

 

Regulamin rekrutacji do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019

 1. Podstawa prawna rekrutacji do klas pierwszych w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim w Rzeszowie:
  a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ),
  b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletnieniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
  c. Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim.
 2. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Listę rankingową przyjętych ustala się od największej do najmniejszej liczby punktów.
 3. Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się za:
  a. egzamin gimnazjalny,
  b. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów, określonych dla każdego profilu klas w regulaminie rekrutacji,
  c. test kompetencji lingwistycznych,
  d. inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem i zaangażowanie w wolontariat.
 4. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.
 5. Kandydatów przyjmuje do liceum Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, na podstawie wyników postępowania Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum, powinni wykazać się znajomością języka angielskiego potwierdzoną:
  • zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego w części z języka obcego nowożytnego z zakresu języka angielskiego
  • wynikiem testu kompetencji lingwistycznych.
 7. Kandydaci w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora liceum:
  • podanie wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisane przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego,
  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata,
  • wykaz ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzony przez Dyrektora gimnazjum
  • 3 fotografie,
  • kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 220 punktów, w tym:
 9. za wynik egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów, według następujących zasad:
język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze wynik procentowy x 0,2
język obcy na poziomie podstawowym wynik procentowy x 0,08
język obcy na poziomie rozszerzonym wynik procentowy x 0,12
 1. za oceny z czterech wybranych przedmiotów według świadectwa gimnazjalnego – do 80 punktów,
 2. za wynik testu kompetencji lingwistycznych – do 20 punktów,
 3. za inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem oraz zaangażowanie społeczne – do 20 punktów, według następujących zasad:
świadectwo ukończenia z wyróżnieniem 5
tytuł laureata konkursu przedmiotowego 10
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 8
inne konkursy 2-5
zaangażowanie społeczne (wolontariat) 2-3
 1. Punktacji podlegają oceny z przedmiotów wytypowanych według preferowanego przez kandydata profilu klasy (według świadectwa ukończenia gimnazjum):
klasa

prawno-dziennikarska

klasa

biologiczno-chemiczna

klasa

matematyczno-informatyczna

język polski biologia matematyka
historia chemia informatyka
matematyka matematyka fizyka
język angielski język angielski język angielski
 1. Punktację za oceny ustala się następująco:
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
20 16 12 8 2

 

Harmonogram rekrutacji

23 kwietnia 2018 r.

13.00-16.30

Dzień Otwarty: prezentacja szkoły, spotkania z nauczycielami i uczniami
07 maja-11.05. 2018 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do liceum w systemie Vulcan

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego kwestionariusza,

2. podania o przyjęcie do szkoły wygenerowanego z systemu elektronicznego, podpisanego przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum

26 maja 2018 r.

godz. 12.00

– test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów)

– spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich Rodziców z dyrekcją liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły

01 czerwca 2018 r. informacja nt. wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, wprowadzenie wyników do systemu Vulcan
22–26 czerwca 2018 r. dostarczenie oryginału lub kopii:

1. świadectwa ukończenia gimnazjum

2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum)

3.  dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w konkursach

29 czerwca 2018 r.

godz. 10.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum
29 czerwca-06 lipca 2018r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 3 fotografii
9 lipca 2018 r.

godz. 10.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

Harmonogram postępowania uzupełniającego

(zostanie uruchomione o ile w I terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc)

10-16 lipca 2018 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do liceum w systemie Vulcan

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego kwestionariusza,

2. podania o przyjęcie do szkoły wygenerowanego z systemu elektronicznego, podpisanego przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum

20 lipca 2018 r., godz. 9.00 test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów)

Spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich Rodziców z dyrekcją liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły

23 lipca 2018 r. informacja nt. wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, wprowadzenie wyników do systemu Vulcan
22 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum
22-24 sierpnia 2018 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginałów dokumentów oraz 3 fotografii

 

Miejsce składania dokumentów: 
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264b