HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji

22 maja 2017 r.,
17.00
Prezentacja szkoły, spotkanie kandydatów z nauczycielami i uczniami
01 maja–09 czerwca 2017 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do liceum <link>

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego kwestionariusza,

2. podania o przyjęcie do szkoły wygenerowanego z systemu elektronicznego, podpisanego przez kandydata
i rodzica/opiekuna prawnego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum

3 czerwca 2017 r.,
godz. 9.00
Test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów) badający opanowanie podstawy programowej poprzedniego etapu edukacji, a jednocześnie już na tym etapie przygotowanie do egzaminu maturalnego. Test składa się z dwóch części. Test umiejętności bada trzy umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Test gramatyczno-leksykalny bada znajomość gramatyki i leksyki oraz znajomość środków językowych (zgodnie z nowym egzaminem maturalnym).

Spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich Rodziców z dyrekcją liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły

16 czerwca 2017 r. informacja nt. wyniku sprawdzianu kompetencji językowych
23–29 czerwca 2017 r. dostarczenie oryginału lub kopii:

1. świadectwa ukończenia gimnazjum

2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum)

3.  dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w konkursach

01 lipca 2017 r., godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum
30 czerwca–07 lipca 2017 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginałów dokumentów oraz 3 fotografii
10 lipca 2017 r., godz. 18.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

 

Harmonogram postępowania uzupełniającego (zostanie uruchomione o ile w I terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc)

1 czerwca-27 lipca 2017 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do liceum <link>
24 czerwca–27 lipca
2017 r.
– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego kwestionariusza,

2. podania o przyjęcie do szkoły wygenerowanego z systemu elektronicznego, podpisanego przez kandydata
i rodzica/opiekuna prawnego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum

4. świadectwa ukończenia gimnazjum

5. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum)

6. dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w konkursach

7. 3 fotografii

14 lipca 2017 r.,
godz. 16.00
test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów)

Spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich Rodziców z dyrekcją liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły

29 lipca 2017 r.,
godz. 18.00
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
31 lipca 2017 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginałów dokumentów oraz 3 fotografii

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264b