17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie
na rok szkolny 2019/2020

24 kwietnia 2019 r.

13.00-16.00

Dzień Otwarty: prezentacja szkoły, spotkania z nauczycielami i uczniami
29 kwietnia-15 maja 2019 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do Liceum w systemie Vulcan: https://naborpg.resman.pl

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego wniosku,

2. wypełnionego kwestionariusza osobowego kwestionariusz_kandydata_2019_popr

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum lub VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej

31 maja 2019 r.

godz. 15.00

– spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich rodziców z Dyrektorem Liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły,

– test kompetencji lingwistycznych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów)

do 11 czerwca 2019 r. – rozmowa kwalifikacyjna kandydata (w obecności rodziców)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów kompetencji

21–25 czerwca 2019 r. dostarczenie oryginału lub kopii:

1. świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

3.  dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w konkursach

do 28 czerwca 2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
5 lipca 2019 r.

do godz. 10.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
05-10 lipca 2019 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz 2 fotografii (o ile nie zostały złożone wcześniej)
12 lipca 2019 r.

do godz. 10.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram postępowania uzupełniającego

(zostanie uruchomione o ile w I terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc)

 

24 kwietnia 2019 r.

13.00-16.00

Dzień Otwarty: prezentacja szkoły, spotkania z nauczycielami i uczniami
12-17 lipca 2019 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do Liceum w systemie Vulcan

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego wniosku,

2. wypełnionego kwestionariusza osobowego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum lub VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej

18 lipca 2019 r.

godz. 9.00

– spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich rodziców z Dyrektorem Liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły,

– test kompetencji lingwistycznych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów),

– test kompetencji z j. polskiego i matematyki oraz wybranych przedmiotów przyrodniczych lub humanistycznych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów),

do 19 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów kompetencji
do 20 lipca 2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego;

– potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz 2 fotografii (o ile nie zostały złożone wcześniej)

 

 

…………………………………………..                                          …………………………………………

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia                                                       Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

  1.    Stanisława Barańczaka

dr hab. Wojciech Walat prof. UR                                                                                dr Anna Pięta-Szawara