17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do

DWUJĘZYCZNEGO LICEUM UNIWERSYTECKIEGO IM. S. BARAŃCZAKA, 

o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,

na rok szkolny 2020/2021

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1. Złożenie wraz z dokumentami wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

3. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych:

  • część ustna (za pośrednictwem aplikacji Zoom/MS Teams)
  • część pisemna
03-06 lipca 2020 r.
07 lipca 2020 r.
4. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych 09 lipca 2020 r.
5. Rozmowa kwalifikacyjna (za pośrednictwem aplikacji Zoom/ MS Teams) 10-13 lipca 2020 r.
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.
9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00
11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.
12. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Dodatkowe informacje:

  1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram postępowania uzupełniającego

(zostanie uruchomione o ile w I terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc)

 

24 kwietnia 2019 r.

13.00-16.00

Dzień Otwarty: prezentacja szkoły, spotkania z nauczycielami i uczniami
12-17 lipca 2019 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do Liceum w systemie Vulcan

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego wniosku,

2. wypełnionego kwestionariusza osobowego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum lub VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej

18 lipca 2019 r.

godz. 9.00

– spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich rodziców z Dyrektorem Liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły,

– test kompetencji lingwistycznych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów),

– test kompetencji z j. polskiego i matematyki oraz wybranych przedmiotów przyrodniczych lub humanistycznych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów),

do 19 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów kompetencji
do 20 lipca 2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego;

– potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz 2 fotografii (o ile nie zostały złożone wcześniej)

 

 

…………………………………………..                                          …………………………………………

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia                                                       Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

  1.    Stanisława Barańczaka

dr hab. Wojciech Walat prof. UR                                                                                dr Anna Pięta-Szawara