17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie

utworzone z inicjatywy społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego, kształci uczniów w poczuciu odpowiedzialności za swoje uzdolnienia i przyszłość, dba o ich wszechstronny rozwój intelektualny i moralny oraz wychowuje w duchu poszanowania europejskich tradycji, a także kształtowania właściwych postaw obywatelskich.

Zasadnicze atuty:

 1. nauczanie dwujęzyczne (część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim – 10 godzin tygodniowo, np. Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics)
  2. mało liczne klasy (ok. 20 osób),
  3. nauczanie prowadzone w środowisku akademickim, przez doświadczonych nauczycieli, (z praktyką w dydaktyce uniwersyteckiej i ponadgimnazjalnej),
  4. liczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe: Science Lab (nauki przyrodnicze), Language Corner (klub językowy), Civil Observatory (partycypacja, aktywność obywatelska), Art & Culture Observatory (klub kultury), Active Club (klub sportowy),
  5. nauczanie przedmiotów dodatkowych, np. j. łacińskiego, filozofii, Civil Society, Creative Writing, psychologii, anatomii, fizjologii, biochemii, nauki o państwie i prawie, podstaw dziennikarstwa, komunikowania publicznego, podstaw programowania, systemów i sieci komputerowych, matematyki stosowanej.
  6. dogodne pory zajęć: 8.00-16.00,
  7. możliwość weryfikacji wyboru profilu kształcenia po I klasie.

Profile klas:

Klasa Medical Scienceprofil medyczny
– z rozszerzeniem biologii, chemii, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo), matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: anatomią, fizjologią, biochemią, psychologią;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach medycznych, inżynierskich, biotechnologicznych,  itp.;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics;

Klasa Law&Journalismprofil prawno-dziennikarski
– z rozszerzeniem z j. polskiego, historii, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo), matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: nauką o państwie i prawie, podstawami dziennikarstwa, komunikowaniem publicznym, psychologią;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach prawno-administracyjnych, dziennikarskich, ekonomicznych, itp.;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics

Klasa Science&IT– profil matematyczno-fizyczny z technologią informacyjną
– z rozszerzeniem z matematyki, fizyki, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo) oraz dodatkowymi przedmiotami:  podstawy programowania, systemy i sieci komputerowe, matematyka stosowana, psychologia;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach ścisłych;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics

Zapewniamy:

 1. Rozwój umiejętności językowych uczniów w stopniu pozwalającym na biegłe używanie języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych i dziedzinach naukowych, bez konieczności korzystania z korepetycji
 2. Realizację języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 3. Prowadzenie zajęć w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach (m.in. chemicznych, fizycznych i biologicznych)
 4. Dowolny wybór przedmiotów dodatkowych (spośród 12 propozycji)
 5. Nauczanie języka łacińskiego w dwóch wariantach: medycznym i humanistycznym
 6. Rozbudowaną propozycję bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (m.in. konsultacje i korepetycje przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i taneczne)
 7. Indywidualne podejście do ucznia
 8. Rozwój kompetencji społecznych uczniów podczas realizacji projektów szkolnych oraz autorskich inicjatyw młodzieży

 

Miejsce składania dokumentów: 
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264b