17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. S. Barańczaka w Rzeszowie
na rok szkolny 2019/2020

 1. Podstawa prawna rekrutacji do klas pierwszych w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim w Rzeszowie:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
 4. Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim.
 5. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Listę rankingową przyjętych ustala się od największej do najmniejszej liczby punktów.
 6. Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się za:
  1. egzamin gimnazjalny lub egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów, określonych dla każdego profilu klas w regulaminie rekrutacji,
  3. test kompetencji lingwistycznych (część pisemna i ustna),
  4. inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem i zaangażowanie w wolontariat,
  5. rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.
 8. Kandydatów przyjmuje do Liceum Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, na podstawie wyników postępowania Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.
 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum, powinni wykazać się znajomością języka angielskiego potwierdzoną:
  1. zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty w części z języka obcego nowożytnego z zakresu języka angielskiego,
  2. wynikiem testu kompetencji lingwistycznych.
 10. Kandydaci w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora Liceum:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego: https://naborpg.resman.pl
  2. kwestionariusz osobowy, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego kwestionariusz_kandydata_2019_popr
  3. wykaz ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum lub w VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzony przez Dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  4. 2 fotografie,
  5. kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
  6. kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
 11. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 280 punktów, w tym:
  1. za wynik egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów, według następujących zasad:
język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze wynik procentowy x 0,2
język obcy na poziomie podstawowym wynik procentowy x 0,08
język obcy na poziomie rozszerzonym wynik procentowy x 0,12

lub za wynik egzaminu ósmoklasisty – do 100 punktów, według następujących zasad:

język polski wynik procentowy x 0,33
matematyka wynik procentowy x 0,33
język obcy nowożytny wynik procentowy x 0,34

2. za oceny z czterech wybranych przedmiotów według świadectwa gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – do 80 punktów,

3. za wynik testu kompetencji lingwistycznych – do 40 punktów (łącznie za część pisemną i ustną),

4. za inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem oraz zaangażowanie społeczne – do 20 punktów, według następujących zasad:

świadectwo ukończenia z wyróżnieniem 5
tytuł laureata konkursu przedmiotowego 10
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 8
inne konkursy 2-5
zaangażowanie społeczne (wolontariat) 2-3

5. za wynik rozmowy kwalifikacyjnej – do 40 punktów.

12. Punktacji podlegają oceny z przedmiotów wytypowanych według preferowanego przez kandydata profilu klasy (według świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej):

klasa

prawno-dziennikarska

klasa

biologiczno-chemiczna

klasa

matematyczno-przyrodnicza

język polski biologia matematyka
historia chemia informatyka
matematyka matematyka fizyka (lub geografia)
język angielski język angielski język angielski
 1. Punktację za oceny ustala się następująco:
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
20 16 12 8 2

 

Kwestionariusz osobowy:

kwestionariusz_kandydata_2019_popr