17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. S. Barańczaka w Rzeszowie
na rok szkolny 2020/2021

 1. Rekrutacja do 4-letniego Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego odbywa się poprzez  miejską platformę rekrutacji Vulcan i/lub szkolną platformę rekrutacyjną.
 2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną. O przyjęciu kandydata decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 45.
 4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej są przyjmowani do Liceum poza postępowaniem rekrutacyjnym, na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.
 5. Rekrutacja na pozostałe wolne miejsca przebiega dwuetapowo. W pierwszym  etapie postępowania kwalifikacyjnego punkty przyznaje się za:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • test kompetencji lingwistycznych (część pisemna i ustna)
 • inne osiągnięcia, w tym m.in. świadectwo z wyróżnieniem, zaangażowanie w wolontariat, tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego
 1. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów i przeprowadza z nimi rozmowę. Brak zgłoszenia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczny z jego rezygnacją o ubieganie się  o przyjęcie do Liceum
 2. Absolwenci szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie do Liceum w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora Liceum:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z elektronicznego systemu rekrutacyjnego podpisany przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych (w szczególnych sytuacjach przez jednego rodzica/opiekuna prawnego),
 • kwestionariusz osobowy, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego
 • wykaz ocen za 1 semestr w VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzony przez dyrektora szkoły,
 • 1 fotografię legitymacyjną o wymiarach 3,5×4,5 cm,
 • kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum może w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymać maksymalnie 240 pkt. w pierwszym i 40 pkt. w drugim etapie rekrutacji, w tym:
 1. do 100 pkt za wynik egzaminu ósmoklasisty (0,33 x P + 0,33 x M + 0,34 x A, gdzie P, M, A są procentowymi wynikami egzaminu odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego),
 2. do 80 pkt. za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (cel – 20 pkt., bdb – 16 pkt., db – 12 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.),

 

Lista przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na profilach:

prawno- dziennikarski medyczny matematyczno- przyrodniczy artystyczny
język polski język polski język polski język polski
matematyka matematyka matematyka matematyka
język angielski język angielski język angielski język angielski
wiedza o społeczeństwie biologia fizyka historia

 

 1. do 40 pkt. za wynik testu kompetencji lingwistycznych
 2. do 20 pkt. za inne osiągnięcia (świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt., tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – 8-10 pkt., wolontariat – 2-3 pkt.)
 1. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 3. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy w sekretariacie szkoły (ul. Pigonia 1, pokój 264B) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.