REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019

 1. Podstawa prawna rekrutacji do klas pierwszych w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim w Rzeszowie:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586),
 4. Zarządzenie Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 30 stycznia w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim.
 5. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Listę rankingową przyjętych ustala się od największej do najmniejszej liczby punktów.
 6. Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się za:
  • egzamin gimnazjalny,
  • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów, określonych dla każdego profilu klas w regulaminie rekrutacji,
  • test kompetencji lingwistycznych,
  • inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem i zaangażowanie w wolontariat.
 7. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.
 8. Kandydatów przyjmuje do liceum Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, na podstawie wyników postępowania Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.
 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum, powinni wykazać się znajomością języka angielskiego potwierdzoną:
  • zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego w części z języka obcego nowożytnego z zakresu języka angielskiego
  • wynikiem testu kompetencji lingwistycznych.
 10. Kandydaci w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora liceum:
  • podanie wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisane przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego,
  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata,
  • wykaz ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzony przez Dyrektora gimnazjum
  • 3 fotografie,
  • kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 11. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 220 punktów, w tym:
  • za wynik egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów, według następujących zasad:
język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze wynik procentowy x 0,2
język obcy na poziomie podstawowym wynik procentowy x 0,08
język obcy na poziomie rozszerzonym wynik procentowy x 0,12
 • za oceny z czterech wybranych przedmiotów według świadectwa gimnazjalnego – do 80 punktów,
 • za wynik testu kompetencji lingwistycznych – do 20 punktów,
 • za inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem oraz zaangażowanie społeczne – do 20 punktów, według następujących zasad:
świadectwo ukończenia z wyróżnieniem 5
tytuł laureata konkursu przedmiotowego 10
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 8
inne konkursy 2-5
zaangażowanie społeczne (wolontariat) 2-3

12. Punktacji podlegają oceny z przedmiotów wytypowanych według preferowanego przez kandydata profilu klasy (według świadectwa ukończenia gimnazjum):

klasa

prawno-dziennikarska

klasa

biologiczno-chemiczna

klasa

matematyczno-przyrodnicza

język polski biologia matematyka
historia chemia informatyka
matematyka matematyka fizyka (lub geografia)
język angielski język angielski język angielski

13. Punktację za oceny ustala się następująco:

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
20 16 12 8 2

 

Miejsce składania dokumentów: 
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264b